Join the Movement

För ett psykologiskt hållbart samhälle

Psykologisk hållbarhet avser en individs förmåga att upprätthålla ett hälsosamt och balanserat psykologiskt tillstånd över tid. Konceptet tillämpas ofta i hållbarhetssammanhang mer brett, eftersom det är känt att upprätthållande av ett hälsosamt och balanserat psykologiskt tillstånd är avgörande för långsiktigt välbefinnande och förmågan att engagera sig i hållbara beteenden.

Psykologisk hållbarhet omfattar en rad faktorer som bidrar till en persons mentala och känslomässiga hälsa. Dessa kan innefatta att ha en känsla av syfte och mening med livet, känna en känsla av kontroll över sina omständigheter, ha positiva sociala kontakter, känna en känsla av självvärde och uppleva positiva känslor som glädje och tillfredsställelse.

Dessutom innebär psykologisk hållbarhet förmågan att anpassa sig till och hantera stressorer och utmaningar. Detta inkluderar att kunna studsa tillbaka från motgångar och behålla en känsla av optimism och hopp inför motgångar.

Överlag är psykologisk hållbarhet en väsentlig aspekt av övergripande hållbarhet, eftersom det är nödvändigt för individer att vara psykologiskt friska för att kunna engagera sig i hållbara beteenden och bidra till planetens och dess invånares välbefinnande på lång sikt.